Laatupolitiikka

KLINGER Finland Oy toimittaa tuotteita ja palveluita pääasiassa suomalaiselle teollisuudelle ja tukkuportaalle. Toiminnassa otetaan huomioon asiakaslähtöiset tarpeet ja vaatimukset. Laatu muotoutuu yrityksen perusarvoista:

  • Huolehdimme asiakkaistamme ja toisistamme
  • Noudatamme pelisääntöjä
  • Jatkuva parantaminen

Ympäristöpolitiikka

KLINGER Finland tiedostaa liiketoimintansa ympäristövaikutukset ja pyrkii sopeuttamaan toimintansa kestävän kehityksen mukaiseksi sekä ehkäisemään toimintansa haittavaikutuksia ennalta.

Yritys parantaa jatkuvasti ympäristöjärjestelmiään ottaen huomioon KLINGERin tarkoituksen ja toimintaympäristön sekä asiakkaiden tarpeet ja kannustaa henkilöstöään tekemään työnsä siten, että jokainen kantaa vastuunsa ja sitoutuu ympäristön suojeluun ja kehittää organisaationsa ympäristövastuuta mm. tiedotuksen ja koulutuksen avulla.

Ympäristövastuullista toimintaa tuetaan ja kannustetaan. KLINGER Finland noudattaa voimassa olevaa ympäristölainsäädäntöä ja vaatii tätä myös yhteistyökumppaneiltaan.

Osana ympäristöpolitiikkaansa KLINGER Finland on liittynyt Motivan Energiatehokkuus-sopimukset 2017-2025 ohjelmaan, joka tavoitteena on yrityksen energiatehokkuuden parantaminen ja kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen vuoden 2025 loppuun mennessä 7,5% vuoden 2017 tilanteesta. Kokonaisenergiankulutukseen huomioidaan ajoneuvojen polttoaineet, kiinteistön ostetut lämpö-, jäähdytys- ja sähköenergiat. Näillä toimilla KLINGER Finland pyrkii vaikuttamaan luonnon monimuotoisuuden säilymiseen sekä ilmastonmuutoksen hidastumiseen.

Työterveys- ja työturvallisuus-politiikka

KLINGER Finland tuntee omassa toiminnassaan olevat TTT-riskit ja TTT-järjestelmällä varmistetaan, että yrityksen toiminnan ohjeistuksessa otetaan huomioon olosuhteet ja tekijät, jotka vaikuttavat tai voivat vaikuttaa yrityksen palveluksessa olevien ja muiden työntekijöiden, vierailijoiden tai kenen tahansa henkilön terveyteen tai turvallisuuteen nykyisessä toimipaikassa.

Yritys huolehtii ja kannustaa työsuojelutoimikunnan ja YT- ja tasa-arvoneuvottelukunnan sekä muiden osallistumiselinten toimintaedellytyksistä. Osallistuminen, vuorovaikutus ja yhteistoiminta työntekijöiden kanssa tapahtuvat YT- ja tasa-arvoneuvottelukunnan sekä työsuojelutoimikunnan kautta ja lisäksi eri henkilöstöryhmien kokousten kautta. Osallistumisen kautta varmistetaan oikean ja avoimen tiedon välitys omalle henkilöstölle ja muille yhteisellä työpaikalla työskenteleville.

Työkyvyn ylläpitoon panostetaan ennakoivalla työterveydenhuollolla ja minimoimalla työympäristön vaaratekijät sekä sitoutumalla vammojen ja terveyden heikentymisen ehkäisemiseen sekä TTT-toiminnan ja -hallinnan jatkuvaan parantamiseen. KLINGER Finland noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä sekä tiedottaa TTT-velvoitteista henkilökunnalleen ja vaatii tätä myös yhteistyökumppaneiltaan.