KLINGER Finland Oy:n toiminta edellyttää henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietoja käsitellään EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen (GDPR) ja muun tietosuoja-asetusta täydentävän lainsäädännön mukaisesti.
Henkilötietojen käsittely perustuu joko oikeutettuun etuun, sopimukseen tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen.

KLINGER Finland Oy on teknisen kaupan ratkaisutoimittaja ja toimii B2B-markkinoilla.
Oikeutettu etu henkilötietojen käsittelylle on kyseessä esimerkiksi silloin, kun rekisteröity on KLINGER Finland Oy:n
asiakkaan tai toimittajan palveluksessa työsuhteessa tai potentiaalisten asiakkaiden kohdalla KLINGER Finland Oy:n
markkinoimalla tuotteella tai palvelulla on liityntä henkilöön tämän työtehtävän tai vastuualueen perusteella.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on näissä tapauksissa yhteydenpito asiakkaisiin ja toimittajiin,
asiakas- ja toimittajasuhteen ylläpito ja B2B-markkinointi.

Sopimukseen perustuvat henkilötietojen käsittely liittyy KLINGER Finland Oy:ssä työ- tai vuokrasopimuksiin.
KLINGER Finland Oy:llä on myös lakisääteisiä velvoitteita koskien esimerkiksi työntekijöidensä palkkatietojen
ilmoittamista sosiaaliturva- ja veroviranomaisille.

Jokaisella KLINGER Finland Oy:n henkilörekistereissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekistereihin
tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisten virheellisten tietojen korjaamista tai puutteellisten tietojen täydentämistä.
Rekistereissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä.
Niin ikään rekisteröidyillä on olemassa muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen
käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tietosuojavastaavalle.

KLINGER Finland Oy:n tietosuojavastaava:

Tea Hurme
tietosuojavastaava@klinger.fi
Puhelinnumero +358 10 400 1222

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä saat alla olevista tietosuojaselosteista.

Tietosuojaseloste: Asuntojen vuokraajien henkilörekisteri

Tietosuojaseloste: CRM henkilörekisteri

Tietosuojaseloste: Dokumentinhallintajärjestelmän HR-varaston työntekijöiden henkilörekisteri

Tietosuojaseloste: Dokumentinhallintajärjestelmän yhteyshenkilörekisteri

Tietosuojaseloste: ERPin työntekijöiden henkilörekisteri

Tietosuojaseloste: ERPin yritysrekisterin henkilörekisteri

Tietosuojaseloste: Ilmoituskanava

Tietosuojaseloste: Kameravalvonnan henkilörekisteri

Tietosuojaseloste: Laippaliitosasentajan pätevyyden henkilötietorekisteri

Tietosuojaseloste: Työajanseuranta- ja kulunvalvontahenkilörekisteri