1. Tarkoitus ja esittely

KLINGERin liiketoiminnan eettiset ohjeet on ohjeisto, jonka mukaisesti harjoitamme liiketoimintaa. KLINGER Groupin kanssa tehdylle liiketoiminnalle ovat olleet ja ovat aina luonteenomaista korkeat eettiset standardit ja käytännöt.

Liiketoiminnan eettisissä ohjeissa kuvataan muutamia tärkeimpiä juridisia ja eettisiä velvoitteita, joiden mukaisesti meidän pitää harjoittaa liiketoimintaamme. Niissä kuvataan myös käytäntöjä ja menettelytapoja, joiden mukaisesti on toimittava näiden velvoitteiden täyttämiseksi. Ne ovat kaikkien KLINGER Groupin sisällä tehtyjen kaupallisten toimintojen ja päätösten perusta. Niiden
pitää olla KLINGER Groupin kaikkien työntekijöiden moraalisesti, eettisesti ja juridisesti oikeanlaisen käyttäytymisen perusta.

KLINGER Groupin johto myöntää varauksetta ja hallituksen täydellä tuella oikeiksi liiketoiminnan eettisen harjoittamisen periaatteet. Kaikkien lakien, mukaan lukien korruption ja kartellien vastaiset määräykset, noudattaminen kaikissa maissa, joissa KLINGERin tuotteita valmistetaan tai myydään, on siksi KLINGERin yritystoiminnan peruskomponentti. Sen tarkoitus on turvata  työntekijöiden, asiakkaiden ja liikekumppaneiden luottamus tuotteidemme ja palveluidemme laatuun ja suorituskykyyn.

Jokaiseen työntekijään, joka rikkoo lakeja, määräyksiä, sisäisiä ohjeita tai sääntöjä tai näitä liiketoiminnan eettisiä ohjeita vastaan, kohdistetaan kurinpidollisia toimia. Lisäksi tällainen henkilö voi joutua rikos- ja/tai siviilioikeudelliseen vastuuseen (kuten maksamaan vahingonkorvauksia).

Liiketoiminnan eettisissä ohjeissa määritellyt standardit eivät ole mitenkään tyhjentävät. Ne eivät korvaa paikallisia toimintaohjeita, käytäntöjä tai menettelytapoja eivätkä paikallisia lakeja. Mikä näiden käyttämissääntöjen ja paikallisten lakien välillä on ristiriita, kansalliset lait ovat etusijalla.

Mikään tällainen ristiriita ei kuitenkaan vaikuta sääntöjen muihin osiin. KLINGERin liiketoiminnan eettisten ohjeiden, toimintaohjeiden, käytäntöjen tai menettelytapojen noudattamisen  laiminlyönti voi aiheuttaa kurinpidollisia toimenpiteitä.

Vaikka liiketoiminnan eettisistä ohjeista voidaan laatia paikallisia käännöksiä, alkuperäinen englanninkielinen versio on virallinen versio. Sähköistä versiota voidaan uudistaa säännöllisesti päivityksillä ja lisäyksillä.

2. Kattavuus ja soveltaminen

Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet koskevat KLINGER Groupin koko henkilökuntaa.

Lisäksi ryhmän intressissä on, että ryhmän yritykset esittävät nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet liikekumppaneilleen (asiakkaille, alihankkijoille, tavarantoimittajille, konsulteille jne.).

Jokainen työntekijä vastaa siitä, että hän noudattaa näitä liiketoiminnan eettisiä ohjeita. Työntekijöiden pitää käyttää tervettä järkeä näitä liiketoiminnan eettisiä ohjeita tulkitessaan ja miettiä, voiko joku toimenpide aiheuttaa arvostelua järkevästi tulkittujen eettisten ja moraalisten standardien perusteella. Jokainen työntekijä voi pyytää ohjeita ja apua omalta suoralta esimieheltään, mikäli hänellä on kysyttävää tai epäselvyyttä liiketoiminnan eettisistä ohjeista. Ennen mahdollista sääntöjä vastaan rikkomista jokaisen työntekijän pitää pyytää esimieheltään (oman yrityksensä toimitusjohtajalta) ohjeita tai sovittelua. Jokaisen lakia rikkovan työntekijän pitää siksi ennakoida työlain mukaiset seuraukset, mukaan lukien välitön irtisanominen.

Ryhmän johdolla on lopullinen ratkaisuvalta näiden liiketoiminnan eettisten ohjeiden tulkintaan liittyvissä erimielisyyksissä.

Lopullisesta noudattamisesta vastaa KLINGER Holding GmbH, Gumpoldskirchen. Keskeisiä tavoitteita ovat näiden sääntöjen noudattamisen valvonta KLINGER Groupin yrityksissä ja niiden tukeminen juridisissa ja organisatorisissa kysymyksissä ja ongelmissa.

Nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet osoitetaan kaikkien KLINGER-yritysten johdolle ja seuraaville työntekijöille kautta maailman:

 • Toimitusjohtajat ja ylemmät toimihenkilöt
 • Työntekijät hankinnan, jakelun, myynnin ja viennin kaikilla tasoilla
 • Markkinoinnin ja tuotehallinnon työntekijät
 • Tuotekehityksessä toimivat työntekijät
 • Taloushallinnon työntekijät

3. Vastuu toteutuksesta

Odotamme kaikkien KLINGERin työntekijöiden perehtyvän näihin liiketoiminnan eettisiin ohjeisiin, noudattavan voimassa olevia lakeja aina kun he tekevät liiketoimia KLINGERin puolesta, ja että he vastaavat henkilökohtaisesti näiden sääntöjen noudattamisesta omilla vastuualueillaan.

Ryhmän toimitusjohtajien pitää toimia esimerkkeinä kaikille työntekijöille näiden liiketoiminnan eettisten ohjeiden noudattamisessa. Näiden sääntöjen noudattaminen on jokaisen  toimitusjohtajan omalla vastuulla. Jokaisen KLINGER-yhtiön toimitusjohtaja vastaa siitä, että nämä liiketoiminnan eettiset ohjeet mukautetaan paikalliseen juridiseen ympäristöön kartellien ja  korruption torjumista koskevissa asioissa. Heidän pitää opastaa työntekijöitä näiden liiketoiminnan eettisten ohjeiden noudattamisesta ja valvoa, että nämä todella noudattavat niitä. Ennakoivaa  informointia ja koulutusta työntekijöille on järjestettävä.

4. Johdon tiedonanto

(Gumpoldskirchen, Heinäkuu 2018)

Hyvät kollegat

Aina kun nestemäistä, kaasumaista tai kryogeenista väliainetta pitää tiivistää, KLINGER symbolisoi toteen näytettyä asiantuntemusta teollisuuden eri sovelluksissa. KLINGERin tuotevalikoima on tiivistysteknologioiden kärjessä, ja olemme ylpeitä siitä, että voimme palvella maailmanlaajuista asiakaskuntaa. Olemme maailmanlaajuinen aktiivisesti toimiva ryhmä, jolla on enemmän kuin 40 yritystä ja yli 60 valmistus-, jakelu- ja huoltokeskusta kautta maailman. Luotettavana kumppanina tunnemme olevamme vastuussa myös siitä, kuinka me harjoitamme liiketoimintaa. liiketoiminnan eettiset standardit ja käytännöt ovat osa KLINGERin yrityskulttuuria.

Siksi olemme kehittäneet liiketoiminnan eettiset ohjeet auttaaksemme työntekijöitä ja ohjaamaan heitä vastuullisuuteen kaikessa liiketoiminnassa. Jokainen meistä vastaa henkilökohtaisesti siitä, että hän noudattaa meidän käyttäytymissääntöjämme ja toimii eettisesti kaikessa mitä välillämme tapahtuu. Se on myös olennainen elementti pyrkiessämme luomaan luottamusta kaikkien liikekumppaneidemme keskuuteen ja varmistamaan liiketoimintamme kestävyyden. Luotamme toisiimme harkitessamme huolellisesti, mikä on oikein missäkin tilanteessa.

Käytä aikaa lukeaksesi huolellisesti nämä säännöt. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset tukea, voit ottaa yhteyttä Peter Mülleriin (P.Mueller@klinger-international.com).

KLINGER Groupin hallitus

Voimassa: 2014
Korjattu: 07/2018

5. Tuotteiden laatu

KLINGER ei koskaan tingi tuotteidensa laadusta. KLINGER vastaa asiakkailleen siitä, että toimitamme asiakkaillemme kaikkein laadukkaimpia tuotteita. Siksi sinun pitää noudattaa kaikkia voimassa olevia määräyksiä ja lakeja, kun tuotteitamme valmistetaan tai myydään. Lisäksi olemme tuotteidemme ostajille velkaa sen, että heille tarjotaan ensiluokkaista asiakaspalvelua. Velvollisuutemme on täyttää tai ylittää asiakkaidemme odotukset.

KLINGER toimittaa korkealaatuisia teollisuustuotteita varmistamalla laadun kaikissa valmistuksen, varastoinnin ja jakelun vaiheissa. Kaikki merkittävät ongelmat pitää saattaa toimitusjohtajan tai KLINGER Groupin johdon tietoon.

6. Rehti kilpailu

Odotamme KLINGERin kaikilta työntekijöiltä, että he kilpailevat läpinäkyvästi ja rehdisti kaikilla markkinoilla. Läpinäkyvä ja rehti toiminta markkinoilla varmistaa ryhmän jokaisen yrityksen ja työntekijän edut. Vapaan kilpailun rajoitus tai mikä tahansa kilpailu- tai kartellilakien rikkominen on KLINGERin yrityskulttuurin vastaista.

Kansallisia tai kansainvälisiä kartellimääräyksiä vastaan rikkomisella voi olla vakavia vaikutuksia meihin ja asiaan liittyviin työntekijöihin. Rikkomukset voivat aiheuttaa suuria sakkoja, vahingonkorvauksia ja joissain maissa jopa vankilatuomioita. Suulliset sopimukset ja yhteistyössä kilpailun rajoittamiseksi tehdyt toimenpiteet ovat kiellettyjä, samoin kuin kirjalliset sopimukset.

Seuraavat yleiset periaatteet koskevat yhteydenpitoa kilpailijoiden kanssa:
Älä keskustele mistään KLINGERin liiketoimintaan liittyvistä asioista kilpailijoiden kanssa. Tämä sisältää hinnoittelut, myynti- tai ostoehdot, asiakkaat, alihankkijat, tavarantoimittajat markkinat tai mitkään muut liiketoimintaamme liittyvät kaupalliset asiat.

Jos osallistut keskusteluun tai kokoukseen kilpailijan kanssa ja keskustellaan arkaluontoisista tai sopimattomista kaupallisista asioista, sinun pitää lopettaa keskustelu. Älä utele tai ota vastaan kaupallisesti arkaluontoista, luottamuksellista tietoa kilpailijoilta tai kilpailijoista sähköisesti, postitse, puhelimitse, kokouksissa tai muuten. Ilmaise, ettet halua keskustella sellaisista aiheista, ja poistu kokouksesta välittömästi. Ilmoita asiasta paikalliselle toimitusjohtajallesi tai KLINGER Groupin johdolle.

7. Korruptio, lahjonta ja lahjojen vastaanottaminen

Liiketoimintaan vaikuttamiseksi tarkoitettujen etujen tarjoaminen tai vastaanottaminen suoraan tai epäsuoraan on kielletty. Kielto koskee kaikkia työntekijöitä. Klassinen esimerkki korruptiosta on lahjonta, jossa päätös perustuu yksinomaan objektiivisiin kriteereihin, kuten hinta, laatu tai toimitusaika, vaikutetaan korruptiolla lahjottavan henkilön etujen vuoksi. Työnantajalle tarjottuja etuja – sellaisia kuin alennuksia tai vuosibonuksia – jotka eivät edistä ostopäällikön etuja – ei katsota lahjuksiksi.

KLINGERin muille tarjoamat edut

Muiden etujen tarjoaminen on sallittua vain, mikäli ne ovat tavanomaisessa liiketoiminnassa hyväksyttyjä eikä niiden arvo ylitä kohtuullisuuden rajoja. Nämä edut eivät saa missään tapauksessa vaikuttaa vastaanottajan bisnespäätökseen. Paikallisia lakeja ja käytäntöjä pitää noudattaa.

Muiden KLINGERin työntekijöille tarjoamat edut

Rahan tai rahallisesti arvokkaiden etujen tarjoaminen tai vastaanottaminen on aina kiellettyä. Arvoltaan nimelliset edut tai lahjat ovat sallittuja, jos ne ovat tavanomaisten bisnestapojen rajoissa. Lisäksi vastaanottaminen on sallittua vain, jos se ei missään tapauksessa vaikuta vastaanottajan bisnespäätökseen.

8. Kartellilaki

Läpinäkyvä ja rehti toiminta markkinoilla varmistaa ryhmän jokaisen yrityksen ja työntekijän edut ja suojaa KLINGER Groupia kokonaisuutena. Vapaan kilpailun rajoitus tai mikä tahansa  kilpailu- tai kartellilakien rikkominen on KLINGERin yrityskulttuurin ja -filosofian vastaista.

Kilpailulait (joita sanotaan usein kartellilaeiksi tai anti-trust-laeiksi) kieltävät käytöksen, joka estää tai rajoittaa kilpailua. Tämä sisältää kilpailijoiden kanssa tehdyt sopimukset, joiden tarkoitus  on jakaa markkinoita tai kiinnittää hintoja. Kilpailua estävä käytös ei rajoitu muodollisiin tai kirjallisiin sopimuksiin. Se voi sisältää myös epämuodolliset keskustelut.

Erityisesti on otettavat huomioon kartellilain seuraavat tärkeät perussäännöt:

 • Älä keskustele mistään liikeasioista kilpailijoiden kanssa äläkä koordinoi niitä heidän kanssaan. Tämä sisältää hinnoittelut, myynti- tai ostoehdot, asiakkaat, alihankkijat, tavarantoimittajat, markkinat tai mitkään muut KLINGERin liiketoimintaan liittyvät kaupalliset asiat.
 • Ei liiallisia asiakkaita ja alihankkijoita koskevia rajoituksia
 • Ei hallitsevan markkina-aseman väärinkäyttöä
 • Ei epärehellisiä liiketoimia

Kartellilakia vastaan rikkominen

Jos kartelliviranomainen epäilee oikeutetusti kartellilain rikkomista, se voi määrätä etsintöjä (“kotietsintöjä”) epäilyksenalaisten yritysten tiloihin ja tarvittaessa myös osallisten työntekijöiden koteihin. Kartellilakia rikkonut yritys ja osallinen työntekijä voidaan tuomita sakkoihin. Euroopan kartellilakeja vastaan rikkoneita yrityksiä voidaan sakottaa jopa 10 prosentilla koko ryhmän liikevaihdosta. Yritystason sanktioiden lisäksi kartelliviranomaiset voivat määrätä sakkoja myös yksittäisille osallisille työntekijöille (esimerkiksi Saksassa sakko voi olla jopa 500 000 euroa).

Lievennyssäännöt

Yritykset, jotka avustavat vapaaehtoisesti sellaisten kartellirikosten paljastamisessa, joissa he ovat olleet itse mukana, voidaan vapauttaa sakosta tai niille voidaan kartellilakien rikkomisesta merkittävästi pienempi sakko. Tämä sääntö koskee vain ensimmäiseksi kartelliviranomaisia lähestynyttä yritystä.

Jos sinulla on tietoa kartellilain mukaan laittomasta toiminnasta, ilmoita asiasta välittömästi KLINGER Groupin johdolle.

Vahingonkorvausvaatimukset

Asiakkailla, joille kartellilain rikkominen on aiheuttanut vahinkoa, on oikeus saada vahingonkorvauksia rikkomukseen osallistuneilta yrityksiltä.

Viestintäohjeita

Jokaisella kokouksella pitää olla selkeä ja yksiselitteinen esityslista. Sellaisia ilmaisuja kuin “kokemukset markkinoiden kehittymisestä” pitää välttää. Jos kehittyy keskusteluja kartellilain vastaisista aiheista, sinun pitää protestoida välittömästi ja vaatia, että keskustelu pitää lopettaa heti. Passiivinen osallistuminen kartellilakia rikkovaan keskusteluun, saattaa jokaisen työntekijän ja  myös koko yrityksen vastuuseen.

Sisäisen ja ulkoisen kirjeenvaihdon pitää olla selkeää ja yksiselitteistä. Viranomaiset voivat lukea jokaisen yrityksessä kirjoitetun viestin, ja niin ollen viestinnän tulee olla selkeää sekä meidän liiketoiminnan eettisten ja moraalisten standardien mukaista.

Ohjeet siltä varalta, että kartelliviranomaiset tekevät tutkimuksia

Mikäli kartelliviranomaiset tekevät tutkimuksia, noudata näitä ohjeita:

 • Tarkasta ja kopioi asiakirjat ja ota ne haltuusi. Tarvittaessa pyydä työntekijöitä selittämään löydetyt asiakirjat (koskee vain EU-komissiota).
 • Ilmoita asiasta välittömästi toimitusjohtajallesi ja ryhmän johdolle KLINGER Holdingissa.
 • Velvollisuutesi ei ole osallistua aktiivisesti tutkintaan.
 • Osoita yhteistoimintahalua teknisen tuen osalta (esim. auttaen löytämään tiloja ja kopiokoneita).
 • Älä missään tapauksessa yritä päästä eroon asiakirjoista.
 • Ole totuudenmukainen. Anna lausuntoja vain asioista, jotka tunnet varmasti. Vältä spekulointia.
 • Pyydä nähdä etsintälupa ja tarkasta se.
 • Dokumentoi viranomaisten henkilöllisyydet ja nimet.
 • Ole viranomaisten seurana ja järjestä työntekijöitä heidän seurakseen.
 • Merkitse etsityt asiakirjat (käytännössä: laita ne ensin sivuun ja kirjaa ne sitten dokumenttiluetteloon).
 • Tee omat kopiot asiakirjoista, jotka viranomaiset ovat kopioineet tai takavarikoineet.
 • Tee ehdottoman selväksi, että vastustat asiakirjojen tai muiden esineiden takavarikointia.
 • Vaadi kirjallinen luettelo takavarikoiduista esineistä.

9. Vastuullinen hankinta

KLINGERillä me pyrimme luomaan molemminpuolisesti hyödyllisen ja terveen suhteen vastuullisten toimittajiemme kanssa. Tätä varten alihankkijat ja tavarantoimittajat valitaan objektiivisesti ja puolueettomasti, erilaisten tekijöiden mukaan luokiteltuina: sisältäen rehellisyyden, laadun, suorituskyvyn, kaupalliset ehdot ja sitoutuminen turvallisuuteen ja ympäristönsuojeluun.

Toiminta kilpailijoiden kanssa (horisontaalisopimukset)

Mitään sellaisia järjestelyjä ja sopimuksia – kirjallisia, suullisia tai muita – ei saa tehdä kahden tai useamman yrityksen työntekijöiden tai edustajien välillä, jotka voivat ratkaista tai vaikuttaa kilpailukäyttäytymiseen. Tämä koskee myös käytäntöjä, jotka rajoittavat reilua kilpailua markkinoilla.

Erityisesti kiellettyjä ovat sopimukset, jotka sisältävät

 • sopimuksia hinnoista (vähimmäishinnan kiinnitys, hintojen korotukset, tavoitehinnat, hintahaarukan määritys, alennukset, ostohinnat, …),
 • asiakkaiden ja alihankkijoiden kanssa tehtyjen sopimusten ehtoja (maksuehdot, toimitusaika, takuut, jälkimarkkinointi, …),
 • markkinoiden jakosääntöjä (markkinoiden jakaminen tuotteiden, alueiden, asiakastyyppien ja määrien, … mukaan).

Markkinoita koskevien tietojen vaihtaminen kilpailijoiden välillä voi olla kielletty, jos se tarkoittaa toiminnan koordinointia kilpailijoiden kesken, myös ilman minkäänlaista sopimusta.

Työntekijät voivat vaihtaa tietoja tehdä yhteistyötä kilpailijoiden kanssa, mikäli kysymys on tuotteiden toimittamisesta kilpailijoille, lisenssisopimuksista ja kilpailijan värväämisestä jakelemaan KLINGERin tuotteita.

Toiminta asiakkaiden, alihankkijoiden ja tavarantoimittajien kanssa (vertikaalisopimukset)

Toimimme liikekumppaniemme kanssa reilusti, eikä väliportaisiin saa kohdistaa mitään painetta.

 • Hintojen ja ehtojen vertikaalinen kiinnittäminen ei ole sallittua.
 • Myyjä ei saa määrätä asiakkaalleen hintoja, joilla asiakas voi myydä edelleen toimitettuja tuotteita. Tämä koskee myös suositushintaan linkittyviä alennuksia.
 • Jakelijoitamme, edustajiamme ja tukkukauppiaita, joille me esitämme jälleenmyyntiehdot, pyydetään neuvottelemaan ryhmän johdon (KLINGER Holding) kanssa, ellei markkinaosuutemme ole alle 30 %.

Alueelliset rajoitukset, jotka koskevat sitä mihin asiakas saa myydä ostettuja tuotteita tai jotka rajoittavat jälleenmyyjän asiakasryhmää, eivät ole yleensä kiellettyjä markkinaosuuden ollessa  kohtuullinen (alle 30 %).

Yksinoikeuden antaminen asiakkaalle tai jakelijalle/edustajalle on sallittu, kun kyseisten yritysten yhteinen markkinaosuus on alle 30 % ja sitovien rajoitusten aste tai kesto eivät ole merkki  hallitsevasta markkina-asemasta.

Hallitsevan markkina-aseman väärinkäyttö

Hallitseva markkina-asema määritellään eri tavoin eri oikeusjärjestelmissä. Seuraavat seikat kertovat hallitsevasta markkina-asemasta, ja ne pitää ottaa huomioon:

 • Yrityksellä on suuri markkinaosuus.
 • Kilpailijoiden markkinaosuudet ovat pienet.
 • Asiakkailla on kysyntäpuolella vain vähän valtaa.
 • Yli 25 %:n markkinaosuus katsotaan hallitsevaksi paitsi Saksassa, jossa yli 33 %:n markkinaosuus katsotaan hallitsevaksi.

Loukkaava käytös on kielletty, ts. kilpailijoita ei saa estää markkinoilla eikä asiakkaita, alihankkijoita tai tavarantoimittajia saa muulla tavoin haitata.